Проектът „Земята по-чиста, ние по-знаещи” се реализира от Регионална библиотека „Пейо Яворов” в партньорство с ПГЕЕ „Константин Фотинов” – Бургас. Той се финансира от фондация „Глобални библиотеки - България”. Проектът спечели конкурс на фондацията – „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.

Целта му е да формира екологично мислене и навици в младите хора чрез събиране на пластмасови отпадъци и рециклирането им, за да бъдат използвани при работата им с новите технологии - 3D принтер.

Проектът помага за привличане на млади хора в библиотеката чрез новите технологии, като им осигурява условия за творчески и практически умения. Те могат да се обучават, да придобиват допълнителни знания и компетенции и да представят постиженията си чрез онлайн платформа.

Проектът помага и за разкриване на потенциала на Библиотеката и подобряване на имиджа й чрез ангажираност по обществени въпроси и на собствения ѝ ресурс.

В реализацията на „Земята по-чиста, ние по-знаещи” участват 120 ученици от ПГЕЕ „Константин Фотинов” на възраст от 15 до 18 години от специалностите: „Програмно осигуряване”,” Компютърна техника и технологии”,” Електрически машини и апарати” и „Възобновяеми енергийни източници”. Паралелно с това пет изявени ученика от различни паралелки, избрани от страна на партньора, ще извършват изследователска дейност под ръководството на учител. ПГЕЕ „Константин Фотинов” не разполага с 3D принтер. Библиотеката осигурява ползването му от учениците в подкрепа на учебната програма и за развиване на допълнителни знания и компетенции. Училището използва и изследователския подход в образованието и чрез проекта се създава още една възможност за опитно и практическо решаване на поставени проблеми. Заедно с това ще се обсъждат проблемите на околната среда, как и защо пластмасата се явява замърсител. Представени чрез онлайн платформа добрите практики от проекта ще мотивират и други тийнейджъри от ПГЕЕ и от други училища. Работата по проекта възпитава в младежите социална ангажираност, учи ги на работа в екип, развива у тях стремеж към знание.

Чрез предаването на събраната пластмаса училището ще може да закупува допълнителен материал (филамент) за работа с 3D принтера за практически занимания на учениците и през следващите учебни години.

Онлайн платформата предвижда възможности за споделяне, както между участниците в проекта, така и между всички заинтересовани за съвместна работа с 3D проекти и конкретно насочена към другите професионални гимназии в града.

© 2017. « РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "П.К.ЯВОРОВ" ». Всички права запазени.
Платформата е създадена по проект "Земята по-чиста, ние по-знаещи", финансиран от фондация "Глобални библиотеки - България".
Партньор по проекта: ПГЕЕ "К. Фотинов", гр. Бургас